DEL 1: Ekonomin med solceller, batteri och timspotpris

Det har blivit allt mer populärt att komplettera sin solcellsanläggning med ett batteri för att öka egenanvändningen av den egenproducerade solenergin. I det här inlägget tittar vi närmare på data från en anläggning där kunden investerat i 13 kW solceller, 10 kWh batteri och dessutom köper el per timma via Tibber. Perioden vi tittar på är mars månad 2022, som hittills varit den dyraste elpris-månaden någonsin i Sverige, beroende på bland annat kriget i Ukraina.

Vi skall försöka ge svar på följande i detta inlägg:

  • Hur ser egenanvändning ut med ett batteri?
  • Vilka inkomster får man från såld el per timma?
  • Vilka nettokostnader har man med kombinationen solceller + batteri för den el som man köper?
  • Hur kan man optimera sin elanvändning till lägsta möjliga kostnad?
  • Hur kan man räkna hem sin investering för solceller respektive batteri?
  • Vilken betydelse har egentligen husets uppvärmningssystem för totalekonomin?

Ett exempel från en av Wettersols kunder

Vi börjar med lite bakgrundsinformation:

Exemplet i det här inlägget kommer från en av våra kunder som delat med sig av sin statistik kring elanvändning före och efter ett antal energieffektiviserande åtgärder. Kunden har arbetat med att energieffektivisera sin fastighet i olika steg. Första åtgärden var att uppgradera en äldre frånluftsvärmepump till en modern frånluftsvärmepump. Detta minskade den årliga elförbrukningen rejält. Energiförbrukningen gick ned från ca 22000 kWh per år till ca 16500 kWh. En bergvärmepump hade minskat elförbrukningen ytterligare, men på grund av lokala förutsättningar var inga andra alternativ än frånluftsvärmepump aktuellt.

Därefter kontaktade kunden Wettersol för att installera solceller och ett batteri. Den beräknade elproduktionen från tillgängliga takytor beräknades till runt 11000 kWh per år och ett batteri med en kapacitet på 10 kWh beräknades ge en ökning av egenanvänd solel med ca 1800 kWh per år. Anläggningen driftsattes i mitten av juni 2021.

Egenanvändning med ett batteri:

Begreppet egenanvändning behöver först definieras. Egenanvändning avser andel el som solcellerna producerar och som används i huset antingen direkt eller sparas till ett batteri för senare användning. Generellt kan man säga att ett hus med en elförbrukning på ca 20000 kWh per år och som installerar enbart solceller kommer nyttja maximalt ca 30% av den el som produceras direkt = 3000 kWh på årsbasis. Anledningen är att solcellerna huvudsakligen producerar el under sommarhalvåret samtidigt som elförbrukningen är avsevärt lägre för de allra flesta villaägare under sommarhalvåret.

Med ett batteri så kan man generellt räkna med att man under ungefär 180 dagar av årets 365 kan nytta batteriets kapacitet fullt ut så att man ökar egenanvändningen med ytterligare totalt ca 1800 kWh per år (10kWh/dag * 180 dagar).

För ett hem med solceller OCH batteri blir egenanvändningen i detta räkneexempel därmed 3000 kWh + 1800kWh från batteri = 4800kWh för helåret, som inte behöver köpas in från elnätet.

Vår kund: Egenanvändning av solel hösten 2021

I grafen nedan visas eldata för hösten 2021 från vår kund.

  • Egenanvändningen (grön stapel) är summan av solel som använts direkt (Self-Consumption) samt det som batteriet laddat ut (Battery Discharge).
  • Av den totala elförbrukningen (grå stapel) ser vi att huset nästan helt och hållet var självförsörjande i juli & augusti månad (grå och grön stapel är nästan lika stora).
  • I september börjar det bli mindre sol och kallare (ökad elförbrukning till följd av uppvärmning). Egenanvändningsgraden sjunker till runt 63%.
  • I oktober är egenanvändningen knappt 30% för att i november och december endast utgöra några få procent. Därefter vänder det och från januari börjar solen lysa mer och solpanelerna börjar åter producera stora mänger gratis energi.

Slutsats egenanvändning:

Egenanvändningen varierar månad per månad beroende på elförbrukning och solinstrålning.
Under sommarhalvåret är andelen el som är egenproducerad en mycket stor andel av den totala elanvändningen med värden runt 90-100% under senvår och högsommar för ett hem med både solceller och batteri. För vintermånaderna är andelen egenproducerad el som andel av total elanvändning mycket lägre, ned mot någon enstaka % – men å andra sidan används varje vinterproducerad kWh från solpanelerna direkt.

Vår kund: Elförbrukning för mars 2022 – dag för dag.

Mars 2022 satte solrekord i Sverige och det kan därför vara intressant att titta på hur det såg ut med elförbrukningen denna månad hos vår kund, då solcellerna kunde ge ett stort bidrag samtidigt som det var relativt kallt ute och husets värmesystem därav fick arbeta rätt mycket (vilket gav högre elförbrukning som följd).

I grafen nedan visas solelproduktion för varje dag i mars i gul färg. Mängden köpt el från elnätet (kWh) i svart, husets faktiska elförbrukning i grått och egenanvändningen av elförbrukningen i grönt.

Eftersom elförbrukningen till stor del är kopplad till uppvärmning visas här även högsta och lägsta dagstemperaturer hoss kunden. Som vi ser var månaden ganska stabil med lätta minusgrader nattetid och ca 10+°C som högsta dagstemperatur.

Sammanställning:

I mars 2022 var det väldigt soligt, därför är detta rimligtvis ett något högre månadsvärde för solelproduktion än brukligt. Husets totala elförbrukning var 1556 kWh. Föregående år (2021) var elförbrukningen för mars månad 1733 kWh. Inköpt el mars 2022 var totalt 936 kWh och egenanvändningen (solel direkt från tak eller via batteri) uppgick till 620 kWh. Totalt såldes även 449 kWh solel.

Ekonomin för hela mars månad med Tibber, Solceller & Batteri:

All el denna månad är köpt och såld per timma via Tibber. Data nedan är från Tibbers app. (Se räkning från Tibber längre ner.)

Totalt köptes el för: 918,71 + 237,48 = 1156,19kr (936 kWh)
Totalt såldes el för: 452kr (449kWh)

Köpt el och snitt-elpris per dag Mars 2022 via Tibbers app.
Produktion (såld solel) med snittpris per dag Mars 2022 via Tibbers app.

Netto blir därmed elräkningen denna månad för elhandel + Tibber-abonnemangsavgift (OBS elskatt och överföringsavgift samt fast nätavgift tillkommer och faktureras av nätägaren) totalt 735kr.

Elräkning med Tibber mars 2022 för ett hushåll med solceller och batteri.

Sammanfattning:

Tack vare kundens batteri och solcellsanläggning hade familjen nästan inga elräkningar alls sommaren 2021. I september täckte solelen upp för ca 63% av husets elförbrukning, och i oktober låg den runt 30%. I mars nu i år 2022 var husets totala elförbrukning 1556 kWh. Använd solel under mars var 620 kWh (både direkt från taket och från batteriet), medans inköpt el under mars var 936 kWh. Samtidigt såldes 449 kWh av den egenproducerade solelen, vilket gav kunden 452kr avdrag på sin elräkning.

Såhär sparar du ännu mer pengar med din solcellsanläggning

Parera pristoppar med ett batteri

Eftersom vi nu tittat på eldata på månadsnivå kan det också vara intressant hur enskilda dagar sett ut under mars månad. Från månadsdata-graferna är det två datum som sticker ut: 8 mars med högsta elpriset för månaden, och 28 mars med det lägsta elpriset. Elpriset är ju relaterat till tillgång och efterfrågan på el och just den 8 mars var det lägst temperatur och därmed också störst behov av eluppvärmning.

Köpt el och snitt-elpris per dag Mars 2022 via Tibbers app.

Högt elpris – driv huset på el från batteriet

Köp billig el från elnätet på natten – lagra i batteriet – använd när elpriset är högt

Totalt förbrukade vår kunds hem 52 kWh som köptes från Tibber för totalt 126kr.
Den dagen producerades det inget elöverskott alls och inkomst från solel var således 0kr.

Men som det också visas i grafen nedan så köptes ingen el mellan kl. 06:00 och 12:00 och under denna period var elpriset som allra mest över 9kr/kWh! Anledningen var att kunden valde att ladda batteriet klockan 2 på natten från elnätet (Det är de 10 kWh som syns som största förbrukningsstapel i grafen nedan) och elpriset var då 135 öre/kWh, vilket gjorde att elen i batteriet kostade 13,50kr. Denna el (från batteriet) drev sedan huset under dagens pristopp. Uppskattningsvis förbrukade hemmet ca 6-8 kWh under pristoppen mellan klockan 06:00 och 09:30. Hade denna el behövt köpas in från elnätet skulle kostnaden varit någonstans i intervallet 36-75kr! Istället blev kostnaden mellan 8-11 kr, då elen köpts in och sparats i batteriet för 135 öre/kWh.

Köpt el från Tibber 8 mars 2022
Hemmets elförbrukning & produktion 8 mars 2022 via iSolarCloud-appen
I grafen ovan syns att batteriet (blått) tankas upp på nattet från elnätet (grönt) och att hemmet går på batteridrift från ca 06:00 till runt kl 12.00. All elförbrukning under eftermiddagen kommer från elnätet (grönt), då solcellerna inte återladdade batteriet denna dag pga snö.

Lågt elpris – fortsätt använda batteriet smart

Du har fortfarande möjlighet att tjäna en (liten) hacka med batteriet!

Den 28 mars var det istället omvända förhållanden. Elpriset var mycket lågt. Allra lägst var det under natten, då en kWh kostade runt 15 öre. Då passade kunden på att tanka upp batteriet. Detta då det även blev en pristopp med ett elpris på runt 30-45 öre under morgontimmarna. I grafen nedan ser vi att hemmet har fått sin el via elnätet under natt-timmarna då det var som lägst, och att batteridriften här startades när elpriset började stiga, runt klockan 04:00. Totalt köptes det in 27 kWh denna dag för totalt 5kr.

Elpris och förbrukning 28 mars 2022 via Tibbers app. Batteriet tankades även här upp från elnätet under natten.

Intressant nog såldes det även en del el från solcellernas överskott under eftermiddagen. Totalt såldes det lika mycket som det köptes, 27 kWh. För detta fick man 4kr betalt.

Elproduktion och sålda kWh under dagen. 28 mars 2022.
Data från iSolarCloud appen. Visar tankning av batteri på natten och att hemmet i princip gått på batteridrift (blått) hela dagen samt direkt solel under soltimmarna (orange). Batteriet laddades upp av solcellerna mellan kl 08:00-12:00.
Glappet i kurvan ca 02:00 är övergången till Sommartid!

Totalt denna dag kostade elen netto efter såld el endast 1 kr för kunden. Detta tack vare att solcellerna både gav huset el direkt från taket och från batteriet, samt att en del av överskottet såldes till elnätet.

Tjäna mer än vad elen kostat

Det kan också tilläggas att det fanns dagar under månaden där elpriset var högre, solel-exporten större och man även då tankat batteriet för att parera pristopparna. De dagar kunde kunden tjäna mer än vad elen kostade. Ett exempel på en sådan dag är den 14:e mars. Se nedan.

Kunden förbrukade 22 kWh = 17kr…

Köpt el 14 mars 2022

… Samtidigt som han producerade 23 kWh = 41kr. Han gick alltså 24kr plus den dagen.

Såld el 14 mars 2022

Slutsats batteri & solceller med timspot via Tibber:

Med timspotpris är man utsatt för de kraftiga prisförändringar som är med elpriset, beroende på hur kallt det är och om det blåser till exempel. Men däremot finns det chans att tjäna pengar på timspot jämfört med månadsmedelpris. Har man dessutom solceller finns möjligheten att tjäna på de höga elpriserna, då man kan sälja sitt elöverskott under dagen. Vill du lära dig mer om detta? Läs då vårt nästa blogginlägg ”Del 2” om ekonomin med solceller & batteri.

Summering:

Har man kompletterat sin solcellsanläggning med ett batteri har man skaffat sig en försäkring mot alltför kraftig exponering mot plötsliga extrempriser. I exemplet ovan har kunden genom nattladdning av batteri undvikit de dyra morgontimmarna samtidigt som de dyra kvällstimmarna undviks genom att solcellerna återuppladdat batteriet under dagen. Då finns mycket stora pengar att spara.

Den dagen då elpriset var som högst under mars 2022, den 8e mars, valde kunden att ladda batteriet kl. 2 på natten för 135 öre/kWh. Därmed kostade hans 10 kWh batteri 13,50kr att ladda upp, och denna el drev sedan huset under dagen när pristopparna skedde. På detta sätt spenderade kunden 8-11kr istället för 36-75kr. Den 28 mars var elpriset som lägst, då tankade kunden upp sitt batteri för 15 öre/kWh. Totalt köpte han 27 kWh för 5kr, samtidigt som han sålde el för 4kr. Han betalade alltså bara 1kr för sin el den dagen. 

Vi ser även att kunden vissa dagar fick in mer pengar på sin sålda egenproducerade solel än han spenderade på köpt el. En sådan dag var 14e mars. Då köpte kunden 22 kWh från elnätet vilket kostade honom 17kr, samtidigt som han sålde 23 kWh under de dyrare pristimmarna för 41kr. Den 14e mars tjänade han alltså 24kr. 

Solceller i Jönköping