Garantier Solceller

Nedan finner du information om våra garantier på solceller, batteri, växelriktare och elbilsladdare. Är du kund hos oss hittar du information om din garanti i pärmen du fick vid överlämningen av din solcellsanläggning.

Några exempel på garantilängder för vanliga produkter Wettersol arbetar med:

Solpaneler: 10-25 års garanti i enlighet med medföljande produktblad.

Växelriktare: 10-12 års garanti för växelriktare avsedda för villamarknaden. För Sungrow CX serie gäller 5 års garanti. I övrigt i enlighet med medföljande produktblad.

Optimerare: Solaredge: 25 års materialgaranti. Tigo: 25 års garanti. OBS arbetskostnad för byte ingår inte i garantin från Solaredge eller Tigo. Wettersol ombesörjer byte av optimerare 5 år efter installationsdatum i enlighet med installationsgarantin.

Batterier: BYD Batterier: 10 års garanti. LG Chem: 10 års garanti: Sungrow batterier: 10 års garanti.

Montagesystem: I enlighet med tillverkaren. Val av montagesystem beror på taktyp. Generellt minst 10 års garanti på materialet från leverantörer som Weland, MAPAB, K2, ESDEC mfl.

Elbilsladdare: 2-3 års garanti i enlighet med produktblad.

Förutsättningar för att garanti ska gälla

För att garanti ska gälla för en solcellsanläggning krävs att inga systempåverkande modifikationer av installationen har gjorts, exempelvis att koppla om anläggningen, flytta hela eller delar av anläggningen alternativt koppla in annan utrustning. Ett annat villkor är att anläggningen inte utsatts för onormalt slitage eller skadegörelse, exempelvis att någon gått på solpanelerna. Force majeure exkluderas, vilket även framgår av köpeavtalet.

Enstaka komponenter kräver ett löpande underhåll, såsom att motionera brytare. Detta beskrivs i drift- och underhållsinstruktioner.

Produktgaranti: 10 – 25 år

Ett flertal komponenter i en solcellsanläggning har förlängda produktgarantier. Detta innebär att ersättning erbjuds om någon komponent går sönder under garantitiden, i regel en likvärdig eller bättre komponent. Kostnadsfritt byte av komponenten ingår under installationsgarantin, därefter tillkommer arbetskostnad för bytet.

Produktgaranti gäller i enlighet med det produktblad som finns i pärmen som beskriver solcellsanläggningen. För växelriktare finns i regel möjlighet att komplettera befintlig produktgaranti med garantiförlängning.

Solceller från Denim som beställts efter 1 Januari 2023 har en förlängd garanti. Denna innefattar både 25 års produktgaranti och effektgaranti.

Effektgaranti: 25 år

Vi har 25 års effektgaranti som innebär att solpanelen (givet att den är hel) efter 25 år ska producera minst 80% av ursprunglig effekt. Garantin lämnas från tillverkaren av solpanelen. För solpaneler finns en produktionsgaranti, även kallad effektgaranti. Standard är att solpanelen under goda förutsättningar ska producera minst 80 procent av märkeffekt efter 25 år. Vissa producenter av solpaneler erbjuder mera långtgående produktionsgarantier.

Installationsgaranti: 5 år

Garantin omfattar fel i installationen av solcellsanläggningen samt byte av produkter som omfattas av produktgaranti och åtgärdas utan tillkommande kostnad. Installationsgarantin gäller normalt i 5 år från färdig installation av solcellsanläggningar.

Installationsgarantin är inte längre än produktgarantin för laddstationer för elfordon.

IN Garanti för privatpersoner

Wettersol är medlemmar i Installatörsföretagen, vilket ger alla privatpersoner som köpt solceller av oss en extra garanti. IN garantin gäller på alla jobb som påbörjats den 1 januari 2023 eller senare, under förutsättning att villkoren uppfylls. Vad innebär garantin? Om ett fel uppstår i en installation gjord av ett medlemsföretag kan IN Garanti gälla. Om konsumenten dragit felet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) och medlemsföretaget förlorat, men vägrar åtgärda felet åt konsumenten, har konsumenten rätt att ansöka om medel via INs Garantifond. För att medel ska beviljas ska ett annat av Installatörsföretagens medlemsföretag åtgärda felet. Läs mer här.

Garantiärenden

Garantiärenden hanteras så skyndsamt det är möjligt. I regel krävs att grossist eller leverantör av berörd produkt gör en utredning före de skickar en ersättningsprodukt, vilket innebär en fördröjning vi har svårt att påverka. Ibland kan leverantören välja att själva byta komponenten eller anlita en tredje part, vilket också kan medföra att vi inte kan påverka tidpunkt för byte. I annat fall planerar vi in bytet av komponent med er när vi erhållit ersättningsprodukten. Detta innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda ersättning för förlorad energiproduktion vid stillestånd som beror på komponentfel.

Kontakt vid garantiärenden

Uppstår frågor kring garantier eller att en produkt krånglar under garantitiden ber vi dig höra av dig till oss!

Support Wettersol

Simon Andregård

Servicetekniker

support@wettersol.se

Få offert