Garanti

Förutsättningar för att garanti ska gälla

För att garanti ska gälla för en solcellsanläggning krävs att inga systempåverkande modifikationer av installationen har gjorts, exempelvis att koppla om anläggningen, flytta hela eller delar av anläggningen alternativt koppla in annan utrustning. Ett annat villkor är att anläggningen inte utsatts för onormalt slitage eller skadegörelse, exempelvis att någon gått på solpanelerna. Force majeure exkluderas, vilket även framgår av köpeavtalet.

Enstaka komponenter kräver ett löpande underhåll, såsom att motionera brytare. Detta beskrivs i drift- och underhållsinstruktioner.

Produktgaranti

Ett flertal komponenter i en solcellsanläggning har förlängda produktgarantier. Detta innebär att ersättning erbjuds om någon komponent går sönder under garantitiden, i regel en likvärdig eller bättre komponent. Kostnadsfritt byte av komponenten ingår under installationsgarantin, därefter tillkommer arbetskostnad för bytet.

Produktgaranti gäller i enlighet med det produktblad som finns i pärmen som beskriver solcellsanläggningen. För växelriktare finns i regel möjlighet att komplettera befintlig produktgaranti med garantiförlängning.

Några exempel på garantilängder för vanliga produkter Wettersol arbetar med :

Solpaneler: 10-15 års garanti i enlighet med medföljande produktblad.

Växelriktare: 10-12 års garanti för växelriktare avsedda för villamarknaden. För Sungrow CX serie gäller 5 års garanti. I övrigt i enlighet med medföljande produktblad.

Optimerare: Solaredge: 25 års materialgaranti. Tigo: 25 års garanti. OBS arbetskostnad för byte ingår inte i garantin från Solaredge eller Tigo.
Wettersol ombesörjer byte av optimerare 5 år efter installationsdatum i enlighet med installationsgarantin.

Batterier: BYD Batterier: 10 års garanti. LG Chem: 10 års garanti: Sungrow batterier: 10 års garanti.

Montagesystem: I enlighet med tillverkaren. Val av montagesystem beror på taktyp. Generellt minst 10 års garanti på materialet från leverantörer som Weland, MAPAB, K2, ESDEC mfl.

Elbilsladdare: 2-3 års garanti i enlighet med produktblad.

Produktionsgaranti

För solpaneler finns en produktionsgaranti. Standard är att solpanelen under goda förutsättningar ska producera minst 80 procent av märkeffekt efter 25 år. Vissa producenter av solpaneler erbjuder mera långtgående produktionsgarantier.

Installationsgaranti

Garantin omfattar fel i installationen av solcellsanläggningen samt byte av produkter som omfattas av produktgaranti och åtgärdas utan tillkommande kostnad. Installationsgarantin gäller normalt i 5 år från färdig installation av solcellsanläggningar.

Installationsgarantin är inte längre än produktgarantin för laddstationer för elfordon.

Garantiärenden

Garantiärenden hanteras så skyndsamt det är möjligt. I regel krävs att grossist eller leverantör av berörd produkt gör en utredning före de skickar en ersättningsprodukt, vilket innebär en fördröjning vi har svårt att påverka. Ibland kan leverantör välja att själva byta komponenten eller anlita tredje part, vilket också kan medföra att vi inte kan påverka tidpunkt för byte. I annat fall planerar vi in bytet av komponent med er när vi erhållit ersättningsprodukten. Detta innebär att vi tyvärr inte kan erbjuda ersättning för förlorad energiproduktion vid stillestånd som beror på komponentfel.

Kontakt vid garantiärenden

Uppstår frågor kring garantier eller att en produkt krånglar under garantitiden ber vi dig att hör av dig till oss:

Rebecka Carnander

Kontorschef, Ekonomi & Inköp

036-336 68 14

Wettersol logo