Varför sparar man pengar med en varvtalsstyrd värmepump?

I detta inlägg skall vi titta närmare på fördelarna med en varvtalsstyrd kompressor som t.ex finns i bergvärmepumpen Thermia Atlas. Jämför man med en traditionell värmepump inser man snabbt att det finns tydliga ekonomiska men även komforthöjande fördelar.

Vad är skillnaden på modern och traditionell kompressor?

Modern varvtalsstyrd

En varvtalsstyrd värmepump styrs variabelt dvs hastigheten på kompressorn kan varieras steglöst mellan 0-100%.  Det betyder att om huset endast kräver värmeproduktion som motsvarar 50% av hastigheten på kompressorn så kör kompressorn i ”halvfart” och förbrukar då mindre tillförd el.

Traditionell on-off

On-Off pumpen kan däremot endast köras i två lägen. Av eller på, 0 eller 100%. Dessa pumpar tar då full effekt och förbrukar dess maximala mängd tillförd energi under den tid som kompressorn körs.

Förbrukad el och effekt:

Exemplet nedan kommer från den 27 november 2023. En dag då det var som kallast -6°C nattetid och dagtid ca -2°C. 

I grafen ser vi två olika elförbrukningsbeteenden, baserat på om huset värms med inverter/varvtalsstyrd kompressor eller om pumpen endast har on-offkompressor. 

För att få jämförbara förutsättningar fokuserar vi här på förbrukningen nattetid från 00:00 till ca 06:00.

För on-off pumpen ser vi tydligt hur kompressorn har slagit av och på, när pumpen körs hamnar förbrukningen på cirka 4 000W. Under värmepumpens körcykel producerar den värme i ca 1 timma för att då ta en liten paus för avfrostning och därefter starta produktionen igen för antingen värme eller varmvatten. Det är också sannolikt att den lite högre toppen i slutet av vissa körcykler är elpatron som går in och toppar upp värmen, då många äldre on-off pumpar är dimensionerade för ca 80% av energibehovet.

För den varvtalsstyrda pumpen ligger förbrukningen mer jämn på ca 2 000W. Denna värmepumpen kan också styras efter timspotpris och på så vis ”ladda” huset med värme så att pumpen inte behöver gå lika mycket under dagen då elpriset är högre. Därmed kör värmepumpen i maximal effekt (3,9kW) för att låta huset bli någon grad varmare vid två tillfällen under natten och morgonen.

Inverterpumpen anpassar sig efter husets behov

  1. On-Off pumpen förbrukar mer el under natten än inverter/varvtalsstyrda pumpen. Detta då den inverterstyrda anpasar sig till husets verkliga behov bättre (det var inte särskilt kallt ute denna natt) och trots att den även är timstyrd till att arbeta hårdare under natten förbrukas mindre el med den moderna varvtalsstyrda kompressorn.
  1. Effektuttaget är avsevärt lägre med inverterpumpen än med on-off pumpen. Där inverterpumpen i genomsnitt kör på runt 2kW så går istället on-off pumpen på 4-6kW. Detta kommer få stor ekonomisk betydelse framåt när effekttariffer införs. En ”effektskatt” kommer läggas på elräkning beroende på hur högt ditt effektuttag är. Det innebär att inverterpumpen har tydliga ekonomiska fördelar både på mängden el den förbrukar (kWh) och på den effekt (kW) som den tar ett givet ögonblick.

Finns det några andra fördelar med inverterstyrda värmepumpar? 

Påverkar varvtalsstyrning livslängden på värmepumpen?

En inverterstyrd värmepump har klara fördelar avseende livslängd då en on-off pump går från noll till max i varje startögonblick vilket sliter på komponenterna i värmepumpen. Den inverterstyrda pumpen varvar mjukt upp till den nivå som motsvarar aktuellt värmebehov. Det betyder att kompressorn i regel arbetar på betydligt lägre belastning och därmed slits mindre och på så vis håller längre.  

Hur påverkas komforten med en varvtalsstyrd värmepump? 

Med en on-off pump får man ett något mer svängangde temperaturläge i huset. Antingen arbetar pumpen och då får man maximal värme eller så är pumpen i avfrostningsläge och då får man ingen värme. En inverterstyrd värmepump anpassar sig hela tiden till husets värmebehov och därmed ges mycket mindre variationer i värmen, dvs en jämnare inomhustemperatur. 

Ljudnivån som värmepumpen avger påverkas också av hur hög hastighet kompressorn arbetar på. Eftersom On-offpumpen endast har ett aktivt läge arbetar den på maxvarv som leder till högre ljud och vibrationsnivå. Inverterpumpen upplevs här som avsevärt tystare då den vanligtvis arbetar på lågvarv.

De tar mindre plats.

Har du begränsat utrymme är en inverterstyrd värmepump att föredra. Anledningen är att det är vanligt att koppla en arbetstank till on-off pumpar för att få en större vattenvolym för värmepumpen att arbeta mot. Det gör att on-off pumpens arbetscykler kan vara längre och därmed blir det färre start & stopp och på så vis en bättre driftsekonomi. Inverterstyrda värmepumpar behöver inte arbetstankar, men kan i vissa situationer dra nytta av att ha en mindre arbetstank (100 liter).

De tar ur värmen ur ett borrhål (bergvärmepump) på ett mjukare sätt.

En on-off pump tar ur maximal mängd värme ur berget under arbetscykeln. Detta leder till att borrhålet blir kallare, vilket gör att nästa arbetscykel får en lägre verkningsgrad pga kallare brine-vätska att arbeta med.

En inverterpump tar istället en mindre mängd värme ur berget (anpassat till husets behov) vilket gör att omgivande berg bättre ”hinner med” att sprida värmen till borrhålet och därmed ger en något bättre verkningsgrad pga att brinetempraturen inte får lika tydliga temperatur variationer.

Förenklar byte av pump vid bergvärme.

Eftersom den inverterstyrda värmepumpen kan anpassa varvtalet den arbetar på kan även mängden energi som plockas ur borrhålet anpassas. Det är perfekt vid utbyte till en ny pump då den kan anpassas efter de befintliga förutsättningarna ditt borrhål ger, jämfört med att behöva borra ett nytt hål.

Inverterstyrd värmepump ger dig:

  • Bättre inomhuskomfort 
  • Längre livslängd 
  • Lägre ljudnivå och färre vibrationer 
  • Ett skydd mot höga effekttariffer 
  • Lägre elförbrukning 
  • Möjlighet att anpassa till äldre borrhål

Slutsats 

Med en modern inverterpump kommer en lång rad fördelar som sammantaget är att föredra före en äldre on-off pump, som egentligen bara har inköpspriset som fördel. 

Signatur från Wettersols VD Magnus Juvén