Guide: Så här styr du laddningen av ditt solcellsbatteri

Det börjar bli allt vanligare att ha ett batteri anslutet till sin solcellsanläggning för att kunna lagra och använda mer av sin egenproducerade solel. I takt med det stigande elpriset och användandet av solcellsbatterier har det även skapats möjligheter att köpa el från elnätet och lagra i batteriet när elpriset är som billigast, för att sedan försörja sin bostad med el från batteriet när elpriset stigit och belastningen på elnätet är högre. Nedan förklarar vi hur du gör dessa inställningar i ditt batteri.

* Observera att detta endast är en förklaringsguide. De värden som föreslås nedan i de olika stegen är ingen officiell rekommendation från Wettersol, gör din egen research och kolla på det dagliga elpriset och din elkonsumtion. Användandet av ditt batteri är du ansvarig för.

Ladda ditt solcellsbatteri från elnätet vid behov

En solcellsanläggning är i grundläget inställd på att maximera egenanvändningen av producerad solel (Self-Consumption mode), vilket innebär att systemet automatiskt sparar överskottsel till batteriet för senare användning efter solnedgång eller då elförbrukningen i hemmet är större än solelsproduktionen. Under vinterhalvåret kan det istället vara aktuellt att ladda batteriet med el från elnätet vid lågt elpris (nattetid) för att låta hemmet drivas på el från batteri under dagen när elpriset ofta är avsevärt högre. Denna funktion är i första hand relevant för dig som valt timspotpris på elavtalet (exempelvis via Tibber & Greenely). Nedan förklarar vi hur du ställer in ditt batteri på laddning bestämda timmar från elnätet.

Hitta till inställningarna:

Öppna din telefonapp, iSolarCloud

1. I standardvyn – där man ser hur elen rör sig från solceller, batteri och elnät – väljer du DEVICE.
Därefter, klicka på: …Energy Storage System. (kan även stå SHxRT…)

2. Dra menyraden åt vänster (börjar med General Information), så att sista fliken SETTINGS syns – och tryck på den. Därefter tryck på ENERGY MANAGEMENT PARAMETERS

3. Scrolla ned och tryck på FORCED CHARGING

4. Klicka och välj ENABLE – undermenyer visas därefter

5. Välj Forced Charging Valid Day

6. Klicka i Every Day

7. Tryck på Forced Charging Start Time 1

8. Sätt en tid för Start Time – Förslagsvis 02.00. (Beroende på vad timtaxan ligger på.) Du kan se morgondagens elpris här

Set Value = Här syns nya värdet du vill ändra till

9. Tryck på Forced Charging End Time 1

10. Sätt en tid för End Time – förslagsvis 06.00. (Beroende på vad timtaxan ligger på)

11. Välj Forced Charging Target SOC 1 (State of charge = Laddningsnivå)

12. Skriv in vad värdet ska vara i % – förslagsvis 98% (i bilden står det 40%). De sista procenten kan ta en stund då spänningen i cellerna ska jämnas ut, men du kan också välja 100%.

13. Tryck på APPLY SETTINGS och sedan på CONFIRM på båda rutorna som poppar upp

14. Klicka på VIEW HISTORY

15. Tryck på den senaste ändringarna längst upp i TASK LIST

16. Kolla så att alla är SUCCESSFUL

Med ovan gjorda inställningar har vi ställt in att batteriet ska laddas upp till 98% (SOC = State of Charge) från elnätet nattetid (02:00 -06:00).

När batteriet befinner sig i laddläge kommer batteriet INTE att försörja hemmet med el, utan all el till hemmet kommer under laddtiden (02:00-06:00) komma från elnätet. Batteriet laddar med ca 4-10kWh/timma. Det betyder att batteriet vanligtvis är fullt före kl. 06:00 med dessa inställningar – och att man då köper el till huset till kl: 06:00 (på grund av att batteriet fortfarande befinner sig i laddläge). 06:01 går det över till batteridrift.

OBS – Såhär ser du dina nya inställningar i appen

För att se dina nya inställda värden behöver du hämta hem informationen från växelriktaren. Du kommer alltså inte att se dina nya inställningar automatiskt, även om de är korrekt inställda. För att se de nya inställningarna i din iSolarCloud-app behöver du följa nedan steg:

  • Gå in på SETTINGS-menyn
  • Tryck på Query ParametersCONFIRM
  • Då ska de senaste inställningarna hämtas hem och kan ses under Energy Management Parameters
  • Readback Value = Det gamla värdet som finns inlagt i växelriktaren

Laddning av solcellsbatteri – olika alternativ

Solcellsbatteri på Sommar och Vinterhalvår

Runt oktober månad, när solcellerna inte längre förmår att fylla batteriet dagtid, aktiveras förslagsvis Forced Charging funktionen (ENABLE). Funktionen kan sedan stängas av (DISABLE) när våren kommer och solcellerna åter laddar batteriet fullt ut, runt mars månad.

Gjorda tidsinställningar finns kvar tills nästa gång ”Forced Charging” aktiveras (Enable).

Laddning av elbil + batteri från elnätet vid lågpris (timdebitering)

Med hjälp av Discharge tidsinställningarna finns möjlighet att ställa in så att all el köps från elnätet under t.ex. natten då elpriset är lågt.

Som standard är Discharge timer 1 och 2 inställda mellan kl 00:00 och 24:00. Det betyder att hemmet under dessa tider, givet att det finns ström från batteriet, kommer tillgodose all förbrukning från batteriet. Dvs även tankning av elbilen.

Önskar man istället ladda sin elbil i början av natten och husets batteri under morgontimmarna görs detta genom att ställa om Discharge timer 1 och 2 (ställ in båda till samma) till 06:00-24.00.
Batteriet ställds då med Enable Forced Charging; Timer 1 ställs till 04:00-06:00 med önskad SOC (98%).