Så här jämför du solcellssystem

Det är komplicerat att jämföra olika system och lösningar. Det finns ingen lösning som är bäst i alla lägen. Dels finns det många avvägningar att göra, exempelvis mellan kostnad och prestanda, dels skiljer sig förutsättningarna åt mellan olika fastigheter. Dessutom skiljer sig behoven åt, beroende på hur mycket solenergi som efterfrågas och till och med när energin behövs på dagen.

Här beskriver vi några aspekter som kan vara bra att känna till när du jämför olika system och produkter.

 • Skillnaden mellan solcellsanläggningar på 1-fas och 3-fas
 • Skillnaden mellan optimering per panelsträng och optimering per panel
 • Skillnaden mellan olika kalkyler för återbetalningstid
 • Tips när du jämför olika offerter

Skillnaden mellan solcellsanläggningar på 1-fas och 3-fas

Det finns solcellsanläggningar som producerar el på 1-fas respektive 3-fas. Om du ska installera ett litet system kanske det inte gör så stor skillnad för dig, men vi rekommenderar ändå 3-fassystem eftersom det ger en jämnare belastning i elnätet och ger dig större flexibilitet att i framtiden anpassa din solcellsanläggning till nya förutsättningar såsom elbilsladdning, batterilagring med mera.

Skillnaden mellan traditionella panelsträngar och optimerade solpaneler

Traditionell solelsproduktion bygger på att solpanelerna kopplas samman i strängar (slingor) där varje panel ska ha så likartade förutsättningar som möjligt. Det finns många lösningar för optimering av energiuttaget även om det vanligen har byggts in i växelriktaren. Fördelar med dessa system är att tekniken är väl beprövad och systemen har generellt ett lägre installationspris än ett system med optimerade solpaneler. Vissa anser också att det är en fördel att ha mindre elektronik på taken som kan krångla. Nackdelar med dessa system är att varje sträng styrs av den panel i strängen som presterar sämst, att det är svårt att övervaka och felsöka systemet. Dock har nya växelriktare från t.ex. Sungrow ett antal diagnostiska funktioner inbyggda, så som I-V-kurvscanning mm som avsevärt förenklar felsökning och även larmar om något avviker från normalt.

Optimerade solpaneler med teknik motsvarande den som finns i SolarEdge innebär att optimering av energiuttag sker för varje solpanel eller par av solpaneler. Fördelar med det systemet är att solpanelerna inte behöver läggas i lika långa strängar eller ha samma riktning, utan kan ligga i olika väderstreck. Dock bör man för bästa resultat vara medveten om de designregler som finns från Solaredge, såsom minst 16 paneler i varje sträng samt att man bör ha tillräckligt många paneler åt varje vädersträck för att systemet skall uppnå startspänning (750V). I ett optimerad system producerar varje panel sitt bästa och påverkas inte av närliggande panelers förutsättningar. Det innebär större flexibilitet var solceller kan installeras samt att systemet enkelt kan byggas ut eller anpassas efter nya förutsättningar. Optimeraren erbjuder monitorering ner till varje enskild panel och har inbyggda säkerhetsfunktioner som stänger ned anläggningen uppe på taket till säker spänning i händelse av att fel uppstår. Optimerarna har 25 års garanti och växelriktarna 12 års garanti. En nackdel med systemet är att det är dyrare att installera än traditionella system, samt att installatören behöver ha god kunskap om systemdesign, samt hur man bygger EMC-säkert.

Skillnaden mellan olika kalkyler för återbetalningstid

Det finns ingen enhetlig standard hur återbetalningstid ska beräknas. Det medför att det finns en stor skillnad i hur olika aktörer räknar. Vi känner inte till framtidens elpriser eller villkor för att sälja överskottsproduktion från din solcellsanläggning. Däremot finns det information om andra parametrar, exempelvis solinstrålning som är runt 980 kWh per m2​ ​och år i våra bygder. Vi vet också att solcellsanläggningen ger en mycket låg produktion under vintermånaderna när vårt behov av el ofta är som störst, vilket påverkar andelen egenanvändning.

Egenanvändning av producerad solel är en parameter som ofta inkluderas i kalkyler, då den el som man själv producerar och konsumerar är fri från skatt, moms och överföringsavgift. För de flesta solcellsanläggningar är egenanvändningen i praktiken runt 20-25 procent av den el som ett hushåll konsumerar över en årscykel då vi i Sverige ofta har värmepumpar i våra hus som främst drar energi vintertid för uppvärmning. Baseras kalkylerna på en högre egenanvändning än så kan detta påverka återbetalningstiden.

Vissa beräkningsmodeller innehåller ränta-på-räntaeffekter på din årliga besparing, vilket ger makalöst bra kalkyler över tid. En annat sätt att få riktigt bra kalkyler är att räkna på en mycket lång produktionstid. Det är sannolikt att solcellsanläggningar levererar el längre än 25 år, men 25 år är en relativt vedertagen standard för dessa beräkningar. Vi uppmuntrar till lite eftertanke vid makalöst bra kalkyler, oavsett vad det gäller.

Solpaneler tappar effekt över tid och en korrekt kalkyl tar hänsyn till att paneler efter 25 år producerar runt 80 procent av ursprunglig kapacitet.

Tips när du jämför olika offerter

Det kan ibland vara svårt att se vad som skiljer två till synes lika offerter men där det finns en viss prisskillnad. Här är några kontrollfrågor att ställa om det inte framgår av offerterna:

 1. Är företaget registrerat för verksamhetstyp Elproduktionsanläggningar hos Elsäkerhetsverket?
 2. Ingår DC-skydd till solpanelerna? Det kan påverka möjligheten att få ersättning vid åska från försäkringsbolag. Solaredge har inte DC-skydd inbyggda, vilket t.ex. Sungrow har.
 3. Har det gjorts en bedömning av snö och vindlast för taket och är antalet takinfästningar justerade för detta, eller är det en “standardinstallation” eftersom det är billigast för leverantören? Det kan vara klokt att välja installationsmaterial som är utvecklat för den svenska marknaden. I Sverige tillverkar bland annat MAPAB i Mullsjö samt Weland i Ulricehamn montagesystem för solceller.
 4. Följer företaget arbetsmiljöreglerna och har erfoderlig taksäkerhet såsom ställning eller fallskyddssele? Eller arbetar installatörerna direkt från stegar utan säkerhet? Alla arbetsplatsolyckor är tragiska, men en olycka kan dessutom bli ditt ansvar om inte installatörsföretaget övertagit arbetsmiljöansvaret.
 5. Följer man elsäkerhetsreglerna och fäster upp kablaget bakom solcellspanelerna ordentligt eller sparar man tid och låter kablaget ligga löst på taket?
 6. Utför man ordentliga takgenomföringar med dragavlastning av kabel och tätar med godkända metoder, eller borrar man bara ett hål och hoppas att det inte blir fuktproblem innan installationsgarantin gått ut? Försäkringsbolag ersätter inte fuktskador om de beror på slarv med tätskikt.
 7. Följer man elregler vad gäller kabelförläggning (polseparering av + och -) samt funktionsutjämning där det behövs eller lägger man kablaget i samma slang och sparar tid?
 8. Är anläggningen designat utifrån dina behov och förutsättningar eller erbjuds ett färdigt paket med bäst marginal för säljaren?
 9. Är det samma företag som säljer anläggningen som levererar materialet och utför montaget eller är det ett säljbolag som sålt vidare försäljningen till tredje part och redan fått sina pengar och därefter inte bryr sig om dig som kund?
 10. Får du hjälp med tips om lämpligt elhandelsbolag för försäljning av din överskottsel eller förväntas du själv sätta dig in i de olika avtal som du behöver för att kunna sälja el?