Vad ligger bakom det stigande elpriset i Sverige?

Elpriser i Sverige 2021. Priserna på el har ökat med 83% från 2020 till 2021

Efter en sommar med ständigt nya rekordnoteringar på elpriset börjar det bli dags att förklara bakgrunden till prisökningarna, hur länge de kommer att fortsätta och vad man kan göra åt det.

Det stigande elpriset är i grund och botten en kombination av många olika faktorer. I Sverige pågår det just nu en ökad etablering av vindkraft, utfasning av kärnkraft och ett ökat pris på el från kolkraft. Prisökningen på kolkraften grundas i botten av att utsläppspriserna på koldioxid ökat och gjort el genererad av kolkraft alltför dyr för att vara lönsam. Detta har i sin tur skapat en kraftig ökning av efterfrågan på naturgas, som det råder brist på. Gemensamt har detta drivit upp Sveriges elpriser till kontinentala nivåer. 

Men våra vattenkraftverk då? Dem måste ju bidra till att dryga ut elpriserna!
– Ja, det skulle dem. Tyvärr saknas tillräcklig överföringskapacitet inom Sverige från norr till söder. Istället importerar vi el från Europa via kablar till våra grannländer. 


Klimatförändringarna leder till: ökad efterfrågan på el, högre elpriser & större svängningar i elpriset

Elförbrukningen bara av air-condition kommer tredubblas.

I det korta perspektivet är det just nu naturgasen som sätter priset på el. Men parallellt med det stigande elpriset till följd av fördyrad produktion så har vi också en ökad efterfrågan på el under sommarmånaderna, vilket vi inte haft tidigare.

Den ökade elanvändningen sommartid är något som dessutom väntas öka rejält med ett allt varmare klimat. Globalt spår man att elförbrukning pga av air-condition kommer tredubblas från att redan idag utgöra hela 10% av all elförbrukning i världen. Det spås säljas 10st AC-anläggningar per sekund fram till 2050, då det förväntas finnas 5,6 miljarder AC-anläggningar i världen! Skall alla de drivas med el från kolkraft lär uppvärmningen kräva ännu fler kylanläggningar….

Värmeböljorna påverkar vattenkraften

Även här i Sverige förväntas elförbrukning för sommarkyla öka framöver. I Jönköpings-Posten har man kunnat läsa om att vi väntas ha betydligt fler värmeböljor lokalt som varar längre de närmsta åren, vilket ställer krav på kyla i bostäderna sommartid. Med allt kortare och även mildare vintrar ser det ut som om elbehovet snarare ligger på sommarhalvåret.

Med varmare somrar och mildare vintrar förväntas också en ökad nederbörd i form av regn på ”fel plats” i Sverige. Södra Sverige förväntas få mer nederbörd och Norrland mindre, vilket ser ut att göra att vår vattenkraft fylls på i fel fas under året. Dvs vi har god tillgång till vatten när det också blåser och tvärtom, vilket sannolikt leder till större svängningar i elpriset.

Slutsats 1

Vi brukade se en lägre elförbrukning under sommarmånaderna. Men med dagens förändrade klimat ökar elförbrukningen för bland annat kyla, samtidigt som regn uteblir i Norrland vilket leder till mindre vatten i magasinen – och därmed får vi ett högre elpris!

Sverige rör sig mot elbrist och vi tävlar nu om elen med våra grannländer. Resultet? Stigande elpriser

Uppe i Norrand pågår omställningen till en grönare och bättre framtid för fullt. Skall de nya stålet och elbilsbatterierna vara miljövänliga hela vägen krävs det ren el i framställningen, vilket Norrland kan erbjuda via vår vattenkraft. Dock verkar alla aktörer teckna in det överskott vi idag har.

Det planeras för flera nya verksamheter i Sverige som kräver ofantligt mycket el

Sveriges totala elförbrukning 2020 var 134 TWh el. Totalt producerades 159 TWh el 2020.
Det fanns alltså ett elöverskott att sälja till våra grannländer på 25TWh. Denna siffra var dock innan kärnkraftproduktionen på Ringhals stod still pga service och för 2021 kommer det sannolikt se annorlunda ut.

Det allra mesta av elen som förbrukades sker i södra delarna av Sverige. Endast 10 TWh användes i elområde 1. Där planeras det nu för en lång rad nya verksamheter som kommer kräva ofantligt mycket el:

– Northvolt i Skellefteå förväntas behöva ytterligare 2TWh.
– Hybritstål-satsningen från SSAB och Vattenfall mfl i Luleå behöver ca 12 TWh.
– I Boden skall fosilfritt stål (H2 Green Steel) produceras vilket kräver uppskattningsvis 15 TWh.
– LKAB utvecklar fosilfri järnpellets som kommer kräva otroliga 55TWh.

Totalt behövs det ca 70TWh el som idag inte finns fullt ut

Eftersom situationen ser ungefär likadan ut i våra grannländer Norge och Finland, där storskaliga batterifabriker mm håller på att byggas kan vi inte förvänta oss att kunna köpa elen därifrån.

Utöver detta är North Sea Link, som förbinder Norge med Storbritannien nu färdig, vilket gör att Norge kan exportera sin el till en marknad där elen är avsevärt dyrare än i Sverige. T.ex var elspotpriset den 11 september hela 10kr/kW i England!

Slutsats 2

Omställningen till en ny grön industri kommer att kräva stora mängder el som idag inte finns. Sveriges möjlighet att nyttja den billiga norska elen från vattenkraften får nu konkurrens från England, där man är villiga att betala mer för elen än vi är vana vid i Sverige. Allt sammantaget är efterfrågan på ren el större än utbudet framöver och då stiger priset….

Södra Sverige får köpa el från nordeuropa istället för från Norrland. Såhär ser prisutvecklingen ut…

En tillbakablick på elpriserna för t.ex. elprisområde 3 visar tydligt att något radikalt håller på att hända med kostnaden för att producera el. Snittelpriset i Sverige totalt för 2020 var 25 öre per kWh. För sommaren 2021 såg siffrorna ut såhär i elområde 3:

 • Snitttpris Juni: 40 öre.
 • Snittpris Juli: 58 öre
 • Snittpris Augusiti. 67 öre
 • Snittpris September 92 öre

Till dessa siffor tillkommer energiskatt, överföringsavgift och moms.

Det betyder att med 20 öre i överföringsavgift och energiskatt på 35 öre och därefter moms på hela summan så har elpriset ökat rejält sedan förra sommaren:

Snittpris ink skatt och moms för 2020: 1 kr /kWh
Snitt pris inklusive skatt och moms för September 2021: 1,83kr/ kW.
-En ökning med 83%!

Elprisutveckling 2018-2021. Källa: eplriser24.se

Den bakomliggande orsaken till att elpriset nu rusar är att det saknas kapacitet att föra över el från produktionen i norr till söder. Då blir södra Sverige beroende av el från norra Europa istället för att ta del av det överskott som än så länge finns i Norrland.

Som en följd av priset på utsläppsrätter för kol som drivit upp priset på elproduktion har man istället börjat använda stora mängder naturgas. Tyvärr har det av olika orsaker varit brist på naturgas i lagren, som främst kommer från Ryssland via pipelines. Detta gör nu att det ser ut att bli ordentliga störningar framöver när naturgasen också behövs för att värma bostäder i Europa. Det är mycket vanligt med naturgas för uppvärmning av bostäder i t.ex. Tyskland, Holland mfl länder. Blir det en kall vinter kommer priset rusa ännu högre då efterfrågan både är för uppvärmning och elproduktion.

Prisutveckling på naturgas. Källa: di.se

Slutsats 3

Vi har sett en ökning på elpriset med 83% från 2020 till 2021. På grund av hur elsystemet är uppdelat i olika zoner och att det saknas kapacitet att överföra el från produktionen i norr till söder blir södra Sverige beroende av elen från norra Europa. Då är det priset på t.ex. naturgas som styr istället för priset på svensk vattenkraft, vilket gör att elpriserna ökar.


Elpriset framöver

Tyvärr ser det inte ut som om elpriset kommer att minska framöver:

 • Omställningen kräver mer energi, som i dagsläget inte ens produceras.
 • Långa tillståndsprocesser gör att det kommer ta tid innan ny överföringskapacitet och mer elproduktion finns på plats.
 • Parallellt med det kommer många länder i Europa steg för steg ställa om från naturgas till värmepumpsdrift för att minska sitt beroende av den ryska gasen, som det dessutom råder brist på redan nu. Fler europeiska hem som värms upp med el är visserligen klimatsmartare, men kräver ytterligare elproduktion.
 • Dessutom är intresset för elbilar rekordstort och med alltfler elbilar i drift kommer det så småningom märkas även på elefterfrågan.
 • Som om inte detta vore nog kommer även svenska hushåll få ökade energiskatter varje år då dessa sedan 2020 indexeras mot allmänna prisutvecklingen.
Energiskattens utveckling. Källa: energimarknadsbyrån.
 • Från 2025 skall alla hushåll i Sverige fått nya elmätare. Då blir övergången till timbaserad prissättning möjlig fullt ut. Vilket betyder att det kommer att kosta mer när efterfrågan på el är hög, t.ex. dagtid.
 • Som om inte detta vore nog börjar fler elbolag gå över till effektabonnemang, vilket betyder att man betalar för högsta effektuttaget under en månad. Det betyder att de som vill tanka sin elbil med 11kW effekt nattetid förvisso sparar några kronor på elpriset men riskerar att istället få betala i form av avgiften på uttagen effekt. Exempelvis Göteborgs Energi har infört detta på sistone.

Vad kan man göra åt de stigande elpriserna?

För oss som arbetar med solceller är svaret ganska givet!
Genom att investera i en egen elpropduktionsanläggning kan man faktiskt tjäna pengar på att elen är dyrare dagtid (och sommartid) istället för att enbart vara en konsument av el. Efter denna sommar är det många av våra kunder som fått riktigt bra betalat för sin sålda el. För egen del har jag under september sålt el till Mälarenergi på spotpris för 102 öre och köpt för 96,94 öre + moms.

Att kunna producera egen energi gör också att man blir lite mindre exponerad mot stigande elpriser, då en viss del av den el man använder (den man producerar och använder själv) har ett fast pris, vilket är priset man betalat för sin anläggning.

Med smart styrning och kanske även lagring av el i batteri kan man öka egenanvändningen och därmed minska mängden el man behöver köpa in totalt sett över året. Detta är något som vi på Wettersol är experter på. Så bor du i Jönköpingsområdet bör du höra av dig och låta oss titta på dina förutsättningar till att producera egen el och maximera användningen av solelen!

Allt gott!
/Magnus Juvén

KONTAKTA OSS

Säljare Villa Wettersol

Kristofer Svensson

Säljare Villa

036-336 68 16